За нас

Общинска фирма „Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас, с адрес на регистрация: гр.Бургас, ул.”Иван Богоров” №20 е правоприемник на създаденото през 60-те години СП ”Благоустройство и комунално стопанство” е утвърдена, като изпълнител с дългогодишен опит и традиции в строителството и благоустройството.
Фирма „Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас е създадена през 1995г., със 100% Общинско участие след обединяване на СР ”Градско благоустрояване”, „Паркстрой” и район „Механизация”. „БС” ЕООД е изцяло завършена строителна фирма със собствена производствена база за добиване на инертни материали, лаборатория за контрол на качеството на произведените фракции за дълготрайно влагане, собствен машинен парк от тежка строителна механизация и автотранспорт. Дружеството притежава достатъчно ресурси, професионално подготвени специалисти необходими за изпълнение на следните строителни дейности:

  • Изграждане, ремонт на улици , тротоари и благоустрояване.
  • Асфалтиране и асфалтокърпежи включително с фрезоване на пътни настилки.
  • Поддържане банкети и отводнителни съоръжения.
  • Поддържане и направа на хоризонтална маркировка, както и изграждане на вертикална сигнализация.
  • Изпълнение, ремонт и подмяна на съоръжения свързани с безопастността на движение.
  • С дългогодишен опит в поддържане и ново зелено строителство на паркове, градини, производство и продажба на посадъчен материал, залесяване.
  • Изграждане на детски площадки, вертикална планировка, поддръжка на инфраструктората и зелената система на територията на Община Бургас.
  • Отдаване под наем на сгради и строителна техника.
  • Събаряне на незаконно изградени сгради, павилиони, гаражи.

Приоритетна дейност към настоящият момент е добив и продажба на инертни материали от кариера „Банево”. и кариера „Каменар”. Декоративен разсадник ”10-ти км.” произвежда богат асортимент от декоративни храсти, дървета, контейнерни насъждения.
„Благоустройствени строежи” ЕООД е сертифицирана по ISO: БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO14001:2015, БДС EN ISO14501:2018, BS OHSAS 18000:2007, член на Камарата на строителите в България и притежава удостоверение за извършване на дейности от първа до пета група съгласно ЗУТ, сертифицирана е и издава Декларация за експоатационни показатели, отговарящи на БДС EN 13043:2005+АС:2005 и БДС EN 13242:2002+А1:2007. Фирмата непрекъснато подобрява ефективността на внедрената Интегрирана система за управление. Осъвременяват се технологичните процеси, внедряват се съвременни технически и технологични решения при изпълнение на дейността на дружеството.

Годишен доклад за дейността на дружеството

Структура

Длъжностно щатно

Comments are closed