ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 2 години

ЗАПОВЕД
№ 28 /12 .09.2022 г.

С Решение № 25/05.08.2022 г. на Управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години, на недвижими имоти- собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за следните обекти: 1. Недвижим имот, представляващ стая 1, зона „Д“, закрита площ 20 кв.м., обособена част от „Стопански двор“ на „Благоустройствени строежи“ ЕООД до „Гробищен парк“ – гр. Бургас; 2. Недвижим имот, представляващ стая 3, зона „Д“, закрита площ 20 кв.м., обособена част от „Стопански двор“ на „Благоустройствени строежи“ ЕООД до „Гробищен парк“ – гр. Бургас; 3. Недвижим имот, представляващ площ за разполагане на „АБ Сима“ и депо – 1250 кв.м., обособена част от кариера „Банево“, кв. „Банево“, гр. Бургас, в ПИ № 000023, като взех предвид установена техническа грешка при изготвянето на проекта на договор, предмет на обявения публичен търг.

О Т М Е Н Я М:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години, обективиран в следната точка на Решение № 25/05.08.2022 г.:
Раздел I., т.3 Недвижим имот, представляващ площ за разполагане на „АБ Сима“ и депо – 1250 кв.м., обособена част от кариера „Банево“, кв. „Банево“, гр. Бургас, в ПИ № 000023, поради следните мотиви:
С Решение № 25/05.08.2022 г. на Управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е утвърдена тръжна документация за участие в горецитирания търг. Видно от наименование на тръжната процедура, а именно „Отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, представляващ площ за разполагане на „АБ Сима“ и депо – 1250 кв.м., обособена част от кариера „Банево“, кв. „Банево“, гр. Бургас, в ПИ № 000023, предмет на отдаване под наем от страна на наемодателя е недвижим имот, представляващ площ за разполагане на асфалтова база, какъвто е и текстът в чл. 1, ал. 1 от Раздел I „Предмет на договора“ от проекта на договор- неразделна част от документацията към търга. Въпреки това, в отклонение от предмета на тръжната процедура, в чл. 1, ал. 3 от горецитирания проект на договор е разширен обхвата на договора, а именно: Наемателят има право да ползва отдаденият му под наем обект с предназначение за производство на асфалт. Привеждането на обекта в съответствие с изискванията на нормативните актове за посочената дейност, ако е необходимо, както и за нормалното функциониране ще се извърши изцяло и единствено от наемателя и за негова сметка.“. По този начин недопустимо е разширен обхвата и предмета на възлагане на допълнителни дейности чрез тръжна процедура за отдаване под наем на недвижим имот.

Внесеният от участниците депозит за участие в търга да бъде върнат след подаване на заявление в деловодството на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, придружено с платежен документ (платежно нареждане или вносна бележка).
Сумата за закупената тръжна документация да бъде възстановена на лицата и на подалите оферти за участие лица.
Подадените в деловодството на „Благоустройствени строежи“ ЕООД пликове с документи за участие в търга да се предадат от деловодството запечатани, във вида в който са постъпили на главния счетоводител за съхранение и прикрепване към досието на тръжната процедура.

С оглед на гореизложеното са налице обстоятелства, които налагат прекратяване на тръжната процедура за посочените имоти.
Настоящата заповед да се публикува на интернет сайта на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и да се постави на Информационното табло на дружеството.
Заповедта да се сведе до знанието на отговорните длъжностни лица от определената с горецитирано решение комисия за изпълнение и публично оповестена до знанието на заинтересованите лица за сведение.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.