Решение № 15/13.04.2016 г.

Решение № 15/13.04.2016 г.

Обяви за търгове
Публикувана преди 4 години

 

На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 О  Т  К  Р И  В  А  М:

I. Процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, на следните имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД:

  1. Недвижим имот, представляващ зона „К” с площ от 30 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен парк – гр. Бургас. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 90 лв. /деветдесет лева/ с ДДС, стъпка за наддаване в размер на 9,00 лв. /девет лева/ с ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 270 лв. /двеста и седемдесет лева/.
  2. Недвижим имот, представляващ зона „М” с площ от 30 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен парк – гр. Бургас. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 90 лв. /деветдесет лева/ с ДДС, стъпка за наддаване в размер на 9,00 лв. /девет лева/ с ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 270 лв. /двеста и седемдесет лева/.
  3. Недвижим имот, представляващ зона „Л” с площ от 150 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен парк – гр. Бургас. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/ с ДДС, стъпка за наддаване в размер на 45 лв. /четирдесет и пет лева/ с ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1350 лв. /хиляда триста и петдесет лева/.
  4. Недвижим имот, представляващ площ за разполагане на „АБ Сима” – 180 кв. м. и площ за разполагане на депо – 1650 кв. м., обособена част от кариера „Банево” в кв. „Банево”, гр. Бургас. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 5490 лв. /пет хиляди четиристотин и деветдесет лева/ с ДДС, стъпка за наддаване в размер на  549 лв. /петстотин четирдесет и девет лева/ с ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 16 470 лв. /шестнадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева/.

II. Определям следните параметри за провеждане на търга:

  1.   Търговете да се проведат на 18.05.2016 г. от 09.00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.
  2. Депозитите за участие в тръжните процедури могат да бъдат заплатени по банкова сметка  BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас или в касата на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас, в срок до 17.05.2016 г.
  3. Тръжна документация ще се продава всеки работен ден до 16.05.2016 г. включително, срещу сумата от 20 лв. /двадесет лева/ без ДДС, платени в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановима след приключване на процедурата.
  4. Начин на плащане – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД IBAN: BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на купувача.

Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа в  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17:30 часа на 17.05. 2016 г.

Оглед на имотите може да се извършва на 20.04.2016 г. и 11.05.2016 г., след предварителна заявка в „Благоустройствени строежи” ЕООД, след предварително записване на тел. 0896 698001 – Йоана Господинова.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответните недвижими имоти,  да се проведе на 25.05.2016 г. от 9.30 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров“ № 20.

Ново заявление за участие в повторния търг за посочените недвижими имоти да се подава в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД,  на ул. „Иван Богоров“ № 20, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 17.30 часа  на 23.05.2016 г.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 17,30 часа на 23.05.2016 г.

Оглед на имотите във връзка с повторния търг, ще се извършва на 20.05.2016 г., след предварителна заявка в „Благоустройствени строежи” ЕООД, след предварително записване на тел. 0896 698001 – Йоана Господинова.

Допълнителна информация: 056/ 813 224, 0896 69 80 01 – Йоана Господинова

III. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за всеки от недвижимите имоти, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– схема на самостоятелния обект;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в седмодневен срок от провеждане на търга.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД.

Копие от настоящото решение да се връчи на членовете на комисията.

Иван Апостолов

Управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.