РЕШЕНИЕ № 16/21.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 16/21.04.2016 г.

Обяви за търгове
Публикувана преди 4 години

 

На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

О  Т  К  Р  И  В  А  М:

I. Процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, на имот – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД:

Недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда /дискотека Плаза/ с площ от 309 кв. м. според Нотариален акт № 93/16.07.2003 г., с идентификатор 07079.618.3.29, съгласно КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас.

Търгът да се проведе на 01.06.2016 г. от 09.00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

 II. Определям следните параметри за провеждане на търга:

 1. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 4 635 лв. /четири хиляди шестстотин тридесет и пет лева/ с ДДС.
 1. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД IBAN: BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 2. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура –13 905 лв. /тринадесет хиляди деветстотин и пет лева/ с ДДС.
 3.  Депозита за участие в тръжната процедура може да бъде заплатен по банкова сметка  BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас или в касата на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас, в срок до 31.05.2016 г.
 4. Стъпка за наддаване в размер на – 463,50 лв. /четиристотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки/ с ДДС.
 5.  Изисквания към кандидатите: 1. Да е регистриран като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2019 г. включително.
 6. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга: 1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – няма парични задължения към Община Бургас, няма парични задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД; – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2019 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед, за наличие или липса на задължения към Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;

 

     УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочения недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица;

– копие на акт за собственост на имота, който ще се отдава под наем;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

 1. Тръжна документация ще се продава всеки работен ден до 30.05.2016 г. включително, срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 2. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17:30 часа на 31.05. 2016 г.

 1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 0896 698001 – Йоана Господинова.
 2.  При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 08.06.2016 г. от 9.30 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров“ № 20.
 3.   Ново заявление за участие в повторния търг да се подава в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД,  на ул. „Иван Богоров“ № 20, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа.

   Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 17.30 часа  на 06.06.2016 г.

 1.     В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

   Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 17,30 часа на 07.06.2016 г.

 1. Оглед на имота във връзка с повторния търг, ще се извършва след предварително записване на тел. 0896 698001 – Йоана Господинова.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в седмодневен срок от провеждане на търга.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД.

Копие от настоящото решение да се връчи на членовете на комисията.

Иван Апостолов

Управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД

 

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.