Решение № 19/13.05.2016 г.

Решение № 19/13.05.2016 г.

Обяви за търгове
Публикувана преди 4 години

На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

О  Т  К  Р  И  В  А  М:

Процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, на имот – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД:

Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.3.28 по КККР на гр. Бургас, с площ от 505 кв. м., състоящ се от монолитна сграда и склад с площ от 62 кв. м. и организирана търговска площ от 443 кв. м., находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, в района до Летния театър, в близост до фонтана, представляваща сграда за обществено хранене – ресторант „Бургаски вечери”

Търгът да се проведе на 29.06.2016 г. от 10.00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

 1. Определям следните параметри за провеждане на търга:
 2. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 6 955 лв. / шест хиляди деветстотин петдесет и пет лева/ с включен ДДС.
 3.   Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД IBAN: BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 4. Определям размер на депозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора – 20 865 лв. /двадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева/ с включен ДДС.
 5. Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 20 865 лв. /двадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева/ с включен ДДС може да бъде заплатен по банкова сметка  BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас или в касата на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас, в срок до 28.06.2016 г.
 6. Стъпка за наддаване в размер на – 695, 50 лв. /шестотин деветдесет и пет лева и петдесет стотинки /, с включен ДДС.
 7. Изисквания към кандидатите: 1. Да е регистриран като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2019 г. включително.
 8. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга: 1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – няма парични задължения към Община Бургас, – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2019 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед, за наличие или липса на задължения към Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;
 9. Кандидатите за участие да се уведомят и са обвързани от обстоятелството, че по отношение на имота, предмет на процедурата е   предявен иск  /гр. дело 2735/ 2016 г. – БРС/ от страна на „Вергиев – Холидей” ЕООД – досегашен наемател, за заплащане на обeзщетение за извършени подобрения. Спечелилият търга следва да заплаща наемната цена след влизане в сила на съответната заповед и сключване на договора, независимо от изхода на посоченото съдебно производство. Наемателят е съгласен, че претенции за своевременното предаване на имота могат да се предявяват единствено и само срещу лицето, което препятства възможността за предаване на фактическата власт върху имота. На това основание е възможно  да се осуети  своевременното  предаване на имота.

     УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочения недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

 1. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 27.06.2016 г. включително, срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 2. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17:30 часа на 28.06.2016 г.

 1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 0896 698001.
 2. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 06.07.2016 г. от 10.30 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров“ № 20 при условия съгласно действащата нормативна уредба.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в седмодневен срок от провеждане на търга.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД.

Копие от настоящото решение да се връчи на членовете на комисията.

 

Иван Апостолов

Управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД

 

 

 

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.