РЕШЕНИЕ № 20/01.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 20/01.06.2016 г.

Обяви за търгове
Публикувана преди 4 години

С Решение № 16/21.04.2016 г. управителят на „Благоустройствени строежи” ЕООД, гр. Бургас е открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда /дискотека Плаза/ с площ от 309 кв. м. според Нотариален акт № 93/16.07.2003 г., с идентификатор 07079.618.3.29, съгласно КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас.

Като констатирах, че в деловодството на „Благоустройствени строежи” ЕООД, гр. Бургас, са постъпили жалба до Административен съд – гр. Бургас чрез управителя на „Благоустройствени строежи” ЕООД с вх. № 122/05.05.2016 г. и  заявление с вх. № 123/05.05.2016 г., подадени от „Плаза тийм” ЕООД, ЕИК: 202304726, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Антон П. Чехов” № 59, вх. Б, ет. 4, ап. 11, представлявано от управителя Николай Асенов Гешев – лично и чрез пълномощника си адв. Валентин Бориславов Попов, с която се оспорва незаконосъобразността, като индивидуален административен акт на Решение № 16/21.04.2016 г., взех предвид наличието на спряна процедура по публично оповестен търг, открит с Решение № 11/03.04.2015 г. за отдаването под наем на същия недвижим имот, а именно: недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда /дискотека Плаза/ с площ от 309 кв. м. според Нотариален акт № 93/16.07.2003 г., с идентификатор 07079.618.3.29, съгласно КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас. В Административен съд – гр. Бургас е образувано адм. дело № 934/2016 г., което е спряно с Определеие № 907/26.05.2016 г.

И като приех, че за законосъобраното провеждане на публично оповестения търг за горепосочения обект е от значение, произнасянето на Върховен административен съд по образувано на 08.10.2015 г. тълкувателно дело № 5/2015 г., на ОС на I и II Колегия  на ВАС, по което са проведени две заседания и към настоящия момент е насрочено за разглеждане на 07.06.2015 г.

на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 166, ал. 1 от АПК

 С  П  И  Р  А  М: 

Процедурата  по провеждане на публично оповестения търг, открит с Решение № 16/21.04.2016 г. на управителя на „Благоустройствени строежи” ЕООД, гр. Бургас за недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда /дискотека Плаза/ с площ от 309 кв. м. според Нотариален акт № 93/16.07.2003 г., с идентификатор 07079.618.3.29, съгласно КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас, на етап изтекъл срок за подаане на предложения за този обект и постъпили 3 /три/ броя предложения.

 

  Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

На основание  чл. 55 от АПК – процедурата  по провеждането на търга за цитирания обект от Решение № 16/21.04.2016 г. на управителя на „Благоустройствени строежи” ЕООД, да бъде възобновена служебно или по искане на заинтересованите участници, след отпадане на основанията наложили спирането, и от етап – изтекъл срок за подаване на предложения за обект и постъпили 3 /три/ броя предложения.

За възобновяването на процедурата по  провеждане на търга, да бъдат уведомени участниците подали вече своите предложения, на посочените от тях върху пликовете им адреси и/или телефони за кореспонденция.

Настоящото решение да бъде доведено до знанието на тръжната комисия за сведение и изпълнение и чрез нея до знанието на участниците, подали предложенията си за участие в търга за посочения обект.

Настоящото решение да се постави на видно място в сградата на „Благоустройствени строежи” ЕООД, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров” 20, да се качи на интернет страницата на дружеството, както и да се приложи към досието на тръжната процедура.

Управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД

/Иван Апостолов/

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.