РЕШЕНИЕ № 22/01.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 22/01.06.2016 г.

Обяви за търгове
Публикувана преди 4 години

На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Oбщина Бургас, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Протокол № 10/2016 г. на Общински съвет – Бургас

                                                                                       Р  Е  Ш  И  Х:

I. Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, на следните имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД

1. Търговски обект – кафе със застроена площ от 60 кв. м., представляващ обособена част от масивна сграда, на ниво партер, находящо се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров” № 20. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 600 лв. /шестотин лева/ с ДДС, стъпка за наддаване в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1800 лв. /хиляда и осемстотин лева/ с ДДС.

2.   Производствен обект, със застроена площ 149 кв. м., представляващ обособена част от масивна сграда, на ниво партер, находящ се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров” 20. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 745 лв. /седемстотин четирдесет и пет лева/ с ДДС, стъпка за наддаване в размер на 74,50 лв. /седемдесет и четири лева и петдесет стотинки/ с ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2235 лв. /две хиляди двеста тридесет и пет лева/ с ДДС.

II. Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, на следния имот – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД:

 1. Помещение за извършване услуги за населението, със застроена площ от 40 кв. м., представляващ обособена част от масивна сграда, на ниво партер, находящ се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров” № 20. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 200 лв. / двеста лева/ с ДДС, стъпка за наддаване в размер на 20 лв. / двадесет лева/ с ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 600 лв. /шестотинстотин лева/ с ДДС.

III. Определям следните условия:

 1. Търговете да се проведат на 07.2016 г. от:

–  09.00 часа за търговски обект – кафе;

–  10.00 часа за производствен обект;

–  11.00 часа за помещение за извършване услуги за населението;

в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

 1. Депозита за участие в тръжните процедури е в размер на:
 • 1800 лв. /хиляда и осемстотин лева/ с ДДС за търговски обект – кафе;
 • 2235 лв. /две хиляди двеста тридесет и пет лева/ с ДДС за производствен обект;
 • 600 лв. /шестотинстотин лева/ с ДДС за помещение за извършване услуги за населението;

и могат да бъдат заплатени по банкова сметка  BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас или в касата на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас, в срок до 05.07.2016 г.

 1. Определям размер на депозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора :

– За търговски обект – кафе1800 лв. /хиляда и осемстотин лева/ с ДДС;

– За производствен обект – 2235 лв. /две хиляди двеста тридесет и пет лева/ с ДДС.

– За помещение за извършване услуги за населението – 600 лв. /шестотинстотин лева/ с ДДС.

4. Тръжна документация ще се продава всеки работен ден до 04.07.2016 г. включително, срещу сумата от:

– 50  лв. /петдесет лева/ с ДДС за търговки обект – кафе;

– 50 лв. /петдесет лева / с ДДС за производствен обект;

– 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС за помещение за извършване услуги за населението, платени в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.

 1. Начин на плащане – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД IBAN: BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 2. Изисквания към кандидатите: 1. Да е регистриран като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2019 г. включително.
 3. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга: 1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – няма парични задължения към Община Бургас; – няма парични задължения към НАП; – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2019 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед, за наличие или липса на задължения към Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;
 4. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17:30 часа на 05.07.2016 г.

 1. Оглед на имотите може да се извършва, след предварително записване на тел. 0896 698001.
 2. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 13.07.2016 г. от 09.30 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров“ № 20 при условия съгласно действащата нормативна уредба.

III. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за всеки от недвижимите имоти, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– схема на самостоятелния обект;

– акт за собственост;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в седмодневен срок от провеждане на търга.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД.

Копие от настоящото решение да се връчи на членовете на комисията.

 

Управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД

Иван Апостолов

 

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.