РЕШЕНИЕ № 23/02.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 23/02.06.2016 г.

Обяви за търгове
Публикувана преди 4 години

„Благоустройствени строежи” ЕООД е собственик на  Недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда /дискотека Плаза/ с площ от 309 кв. м. според Нотариален акт № 93/16.07.2003 г., с идентификатор 07079.618.3.29, съгласно КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас.

Предвид обстоятелството, че към настоящият момент сключените договори за наем на този имот са с изтекъл срок  и на основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи следва да се открие процедура за отдаване на този имот под наем.

Констатирах, че по отношение на този имот  са налице висящи съдебни производства , с предмет оспорване на оспорване на предходни процедури за  отдаването му  под наем. Съдебните производства са спряни до постановяване на Тълкувателно решение по тъкувателно дело № 5/2015 г. на ВАС.Подадените жалби не съдържат конкретни доводи по същество на обжалваното решение и очевидно се касае за злоупотреба с процесуални права с цел продължаване ползването на имота от досегашния наемател.

Предвид горното считам, че от обществен интерес е да се спазят изискванията на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове и да се проведе процедура за  отдаване наем на посочения имот в условията на конкурентност и равен достъп на всички участници. Тази възможност се осуетява при всяко оспорване предвид суспензивния ефект от обжалването.

Поради това и на основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и

 

О  Т  К  Р  И  В  А  М:

I. Процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, на имот – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД: Недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда /дискотека Плаза/ с площ от 309 кв. м. според Нотариален акт № 93/16.07.2003 г., с идентификатор 07079.618.3.29, съгласно КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас

Търгът да се проведе на 13.07.2016 г. от 10.30 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

 II. Определям следните параметри за провеждане на търга:

 1. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 4 635 лв. /четири хиляди шестстотин тридесет и пет лева/ с ДДС.
 2. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД IBAN: BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 3. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура –13 905 лв. /тринадесет хиляди деветстотин и пет лева/ с ДДС.
 4. Определям размер на депозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора – 13 905 лв. /тринадесет хиляди деветстотин и пет лева/ с ДДС.
 5. Депозита за участие в тръжната процедура може да бъде заплатен по банкова сметка  BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас или в касата на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас, в срок до 12.07.2016 г.
 6. Стъпка за наддаване в размер на – 463,50 лв. /четиристотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки/ с ДДС.
 7.  Изисквания към кандидатите: 1. Да е регистриран като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2019 г. включително.
 8. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга: 1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – няма парични задължения към Община Бургас, – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2019 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед, за наличие или липса на задължения към Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;

 

     УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочения недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица;

– копие на акт за собственост на имота, който ще се отдава под наем;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

 1. Тръжна документация ще се продава всеки работен ден до 11.07.2016 г. включително, срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 2. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17:30 часа на 12.07.2016 г.

 1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 0896 698001.
 2. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 20.07.2016 г. от 09.30 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров“ № 20 при условия съгласно действащата нормативна уредба.

 

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в седмодневен срок от провеждане на търга.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД.

Копие от настоящото решение да се връчи на членовете на комисията.

III.  На основание чл. 60, ал. 1 от АПК ДОПУСКАМ предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

Управител на „Благоустройствени строежи“ЕООД

/Иван Апостолов/

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.