РЕШЕНИЕ № 25/07.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 25/07.06.2016 г.

Обяви за търгове
Публикувана преди 4 години

На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Бургас, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Р  Е  Ш  И  Х:

I. Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, на следните имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД:

  1. Недвижим имот, представляващ зона „Н” с площ от 50 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен парк – гр. Бургас. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/ с ДДС, стъпка за наддаване в размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/ с ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/.
  2. Недвижим имот, представляващ зона „О” с площ от 50 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен парк – гр. Бургас. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/ с ДДС, стъпка за наддаване в размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/ с ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/.
  3. Недвижим имот, представляващ зона „Л” с площ от 150 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен парк – гр. Бургас. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/ с ДДС, стъпка за наддаване в размер на 45 лв. /четирдесет и пет лева/ с ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1350 лв. /хиляда триста и петдесет лева/.

II. Определям следните параметри за провеждане на търга:

  1.   Търговете да се проведат на 08.07.2016 г. от:

09.00 часа – за недвижим имот, представляващ зона „Н”;

10.00 часа – за недвижим имот, представляващ зона „О”;

11.00 часа – за недвижим имот, представляващ зона „Л”

в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

  1. Депозитите за участие в тръжните процедури могат да бъдат заплатени по банкова сметка  BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас или в касата на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас, в срок до 07.07.2016 г.
  2. Тръжна документация ще се продава всеки работен ден до 06.07.2016 г. включително, срещу сумата от 20 лв. /двадесет лева/ без ДДС, платени в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановима след приключване на процедурата.
  3. Начин на плащане – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД IBAN: BG61STSA93000023204981, BIC: STSABGSF на Банка ДСК – Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.

Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа в  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17:30 часа на 07.07. 2016 г.

Оглед на имотите може да се извършва след предварителна заявка в „Благоустройствени строежи” ЕООД, след предварително записване на тел. 0896 698001.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответните недвижими имоти,  да се проведе на 15.07.2016 г. от 9.30 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров“ № 20 при условия съгласно действащата нормативна уредба.

III. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за всеки от недвижимите имоти, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– схема на самостоятелния обект;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник, да се обяви на таблото в административната сграда на дружеството и да се качи на интернет страницата http://bks-bs.com/ на „Благоустройствени строежи” ЕООД.

Управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД

/Иван Апостолов/

 

 

 

 

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.