РЕШЕНИЕ № 41/29.08.2019г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ

РЕШЕНИЕ № 41/29.08.2019г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

В изпълнение на Решение по т.23 по Протокол №54/06.02.2019г. на Общински съвет-Бургас и на основание чл. 18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, във връзка с чл. 61 и чл. 69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, с Решение №39/12.08.2019г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД.

След откриване на публичния търг се установи, че в решението за откриване на търга е налице очевидна фактическа грешка, която не може да бъде преодоляна от тръжната комисия, с оглед на което

 

Нареждам:

 

Прекратявам процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД за следните обекти:

  1. Обект №1: Сграда за обществено хранене (ресторант „Бургаски вечери“) с идентификатор 07079.618.3.28 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, в района до Летния театър, в близост до фонтана с площ от 505,00 кв.м., състояща се от сграда и склад с площ от 62,00 кв.м. и организирана търговска площ от 443 кв.м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.
  2. Обект №2: Едноетажна административна сграда (Дискотека „Плаза“) с идентификатор 07079.618.3.29 по КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас с площ от 309 кв.м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.
  3. Обект №3: Сграда за обществено хранене (бистро „Воденицата”) с идентификатор 07079.618.3.16 по КККР на гр. Бургас, находящ се в „Приморски парк”, гр. Бургас с площ 472 кв. м., състоящ се от масивна сграда и склад с площ  от 92 кв. м.  и организирана търговска площ от  380 кв. м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.

 

Да се възстановят сумите за закупена тръжна документация, както и на внесения депозит за участие в тръжната процедура.

Решението да се сведе до знанието на лицата, закупили тръжна документация.

Настоящето решение да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД.

 

 

ИВАН АПОСТОЛОВ

Управител на „Благоустройствени строежи” ЕООД

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.