РЕШЕНИЕ № 51/25.10.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 51/25.10.2016 г.

Обяви за търгове
Публикувана преди 4 години

На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, във връзка с чл. 61 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

О  Т  К  Р  И  В  А  М:

I. Процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, на следния имот – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД:

Aпартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 07079.619.7.1.30 по КККР на гр. Бургас,  находящ се в гр. Бургас, бул. „Демокрация” № 166, вх. Б, ет. 5, ап. 15, застроен върху  51, 82 кв. м., ведно с прилежащо избено помещение от 4, 57 кв. м., както и съответните идеални части от общите части на сградата

Търгът да се проведе на 14.11.2016 г. от 10.00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

II. Определям следните параметри за провеждане на търга:

 1. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  84, 58 лв.  /осемдесет и четири лева и петдесет и осем стотинки/ с включен ДДС.
 2.   Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД IBAN: BG63BUIB98881046846400, BIC: BUIBBGSF на СИБАНК – Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 3. Определям размер на депозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора – 253, 75 лв. /двеста петдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/ с включен ДДС.
 4. Депозита за участие в тръжната процедура в размер на 253, 75 лв. /двеста петдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/ с включен ДДС може да бъде заплатен по банкова сметка IBAN: BG63BUIB98881046846400, BIC: BUIBBGSF на СИБАНК – Бургас или в касата на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас, в срок до 11.11.2016 г.
 5. Стъпка за наддаване в размер на – 8, 45 лв. /осем лева и четиридесет и пет стотинки/, с включен ДДС.
 6. Изисквания към кандидатите:

Физически лица:

 1. Да нямат парични задължения към Община Бургас;
 2. Да нямат парични задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да няма парични задължения към НАП;

– Юридически лица:

 1. Да нямат парични задължения към Община Бургас;
 2. Да нямат парични задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да няма парични задължения към НАП;
 3. Да не е в производство по несъстоятелност;
 4. Да не е в производство по ликвидация;
 5. Да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2019 г. включително.
 1. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга: 1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата /за юридически лица/; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – няма парични задължения към Община Бургас /за физически и юридически лица/, – не се намира в производство по несъстоятелност /от Окръжен съд/; – не е в производство по ликвидация /от Търговски регистър/, /за юридически лица/; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2019 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед, за наличие или липса на задължения към Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД /за физически и юридически лица/; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура /за физически и юридически лица/; 8. Пълномощно в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник;
 2. Кандидатите за участие да се уведомят и са обвързани от обстоятелството, че по отношение на имота, предмет на процедурата е  учредена договорна ипотека от 03.08.2016 г.

     УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочения недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица;

– акт за собственост;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

 1. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 10.11.2016 г. включително, срещу сумата от 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 2. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17:30 часа на 11.11.2016 г.

 1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 0896 698001.
 2. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 21.11.2016 г. от 10.30 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров“ № 20 при условия съгласно действащата нормативна уредба.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник, да се обяви на таблото в административната сграда и на интернет страницата на „Благоустройствени строежи” ЕООД – http://www.bks-bs.com/.

 

Иван Апостолов

Управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД

 

 

 

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.