СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 4 години

С Решение №37/30.10.2017г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижими имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД за следните обекти при следните параметри за провеждане на търга:
1. Недвижим имот, представляващ зона „Л” с площ от 100 кв. м., обособена част от Стопански дворна „Благоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 300,00 (триста) лв. с включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 30,00 (тридесет) лв. с включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 900,00 (деветстотин) лв. с включен ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: еднократния размер на достигната месечна наемна цена за обекта.

2. Недвижим имот, представляващ зона „П” с площ от 50,00 кв.м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 150,00 (сто и пет) лв. с включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 15,00 (петнадесет) лв. с включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 450,00 (четиристотин и петдесет) лв.с включен ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: еднократния размер на достигната месечна наемна цена за обекта.

3. Недвижим имот, представляващ зона „Р” с площ от 60 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лв. с включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 18,00 (осемнадесет) лв. с включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 540,00 (петстотин и четиридесет) лв. с включен ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: еднократния размер на достигната месечна наемна цена за обекта.

Търгът да се проведе на 15.11.2017г. от 11.00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20.

Търгът ще бъде проведен при следните параметри:

  1. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД „СИБАНК“ ЕАД, ВIС: BUIBBGSF, с/ка IВАN: BG 63 BUIB 9888 1046 8464 00, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
  2. Преди сключване на договора за наем, кандидатът внася депозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора в посочения размер побанкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД.
  3. Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура за всеки отделен обект може да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, при„СИБАНК“ ЕАД,  ВIС: BUIBBGSF, с/ка IВАN: BG 63 BUIB 9888 1046 8464 00  или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, в срок до 16:00 часа на14.11.2017 г.
  4. Преди сключване на договора за наем, участникът представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
  5. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2020г. включително.
  6. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга:1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2020 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед,  за наличие или липса на задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;
  7. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 16:00 часа на 14.11.2017г.включително, срещу сумата от 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
  8. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часав  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 16:00 часа на 14.11.2017 г.
9.Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813 226.
10.При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 29.11.2017г. от 11:00 часа, в         административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. Иван Богоров 20 при условия съгласно действащата нормативна уредба.
11.Крайният срок за подаване на документи за участие в повторния търг– 16:00 часа на 28.11.2017 г., а крайният срок за закупуване на документация и внасяне на депозит за участие е до16:00 часа на 28.11.2017г. Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван до 16:00 часа на 28.11.2017г.след предварително записване на тел. 056/813 226.

Утвърдена е  тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочените недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица /схема/;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

 

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.