СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 4 години

С Решение №12/07.03.2018г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД за следните обекти при следните параметри за провеждане на търга:

 

  1. Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.3.44.2 по КККР на гр. Бургас, представляващ обособена част (сутерен) от двуетажна масивна сграда „Кафе – клуб на спортиста“, с административен адрес: гр. Бургас, ул. Парк езеро, със застроена площ на обекта от 326,00 (триста двадесет и шест) кв.м., а съгласно геодезическо заснемане реалната наемна площ е в размер на 241,00 (двеста четиридесет и един квадратни метра) кв.м.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на- 3 253,50 (три хиляди двеста петдесет и три лева и петдесет стотинки) лв. без включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 325,00 (триста двадесет и пет лева) лв. без включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 9 760,50 (девет хиляди седемститин и шестдесет лева и петдесет стотинки) лв. без включен ДДС или 11 712,60 (единадест хиляди седемстотин и дванадесет лева и шестдесет стотинки) лв. с включен ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: четирикратния размер на достигната месечна наемна цена.

 

Търгът да се проведе на 23.03.2018 г. от 10:30 часа часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20.

Търгът ще бъде проведен при следните параметри:

  1. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД „СИБАНК“ ЕАД, ВIС: BUIBBGSF, с/ка IВАN: BG 63 BUIB 9888 1046 8464 00, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
  2. Преди сключване на договора за наем, кандидатът внася депозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора в посочения размер по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД.
  3. Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура за всеки отделен обект може да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, при„СИБАНК“ ЕАД,  ВIС: BUBIBGSF, с/ка IВАN: BG 63 BUIB 9888 1046 8464 00  или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, в срок до 16:00 часа на 22.03.2018 г.
  4. Преди сключване на договора за наем, участникът представя в оригинал Удостоверения за липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
  5. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2021г. включително.
  6. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга:1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2021 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед,  за наличие или липса на задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;
  7. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 16:00 часа на 22.03.2018г. включително, срещу сумата от 110,00 лв. /сто и десет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
  8. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 16:00 часа на 22.03.2018 г.

  1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813 226.

 

Утвърдена е   тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочените недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица (схема) на самостоятелните обекти;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

 

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.