СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 5 години

С Решение № 28/01.06.2018г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижими имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД при следните параметри за провеждане на търга:

  • Масивна сграда архитектурна работилница с идентификатор 07079.701.75.4 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ от 298,00 (двеста деветдесет и осем) кв.м., на един етаж, находяща се в кв.“Банево“, гр.Бургас, собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на- 596,00 лв. (петстотин деветдесет и шест лева) без включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 59,00 (петдесет и девет лева) лв. без включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 1 788,00 (хиляда седемстотин осемдесет и осем лева) лв. без включен ДДС или от 2 145,60 (две хиляди сто четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки) лв. с включен ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: четирикратния размер на достигната месечна наемна цена.

Търгът да се проведе на 26.06.2018 г. от 10:30 часа часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20.

  Търгът ще бъде проведен при следните параметри:

  1. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД -„ОББ“ АД, ВIС: BUIBBGSF, с/ка IВАN: BG 63 BUIB 9888 1046 8464 00, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
  2. Преди сключване на договора за наем, кандидатът внася депозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора в посочения размер побанкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД.
  3. Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура за всеки отделен обект може да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, при„ОББ“ АД,  ВIС: BUIBBGSF, с/ка IВАN: BG 63 BUIB 9888 1046 8464 00  или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, в срок до 16:00 часа на 25.06.2018 г.
  4. Преди сключване на договора за наем, участникът представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
  5. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2021г. включително.
  6. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга:1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2021 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед,  за наличие или липса на задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;
  7. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 16:00 часа на 25.06.2018г. включително, срещу сумата от 110,00 лв. /сто и десет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
  8. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часав  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие–16:00 часа на 25.06.2018г.

  1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813 226.

Утвърдена е   тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочените недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица (схема) на самостоятелните обекти;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.