СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 8 месеца

С Решение №14/08.06.2022г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижими имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД за следните обекти при следните параметри за провеждане на търга:

              1. Недвижим имот, представляващ зона „K” с площ 30 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен парк – гр. Бургас .

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 150,00 (сто и петдесет лева) лв. без вкл.  ДДС или 180,00 (сто и осемдесет лева) с вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 15,00 (петнадесет лева) лв. без вкл. ДДС или 18,00 (осемнадесет) с вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 540,00 (петстотин и четиридесет лева) лв. с вкл. ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена.

 

 1. Недвижим имот, представляващ зона „М” с площ 30 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен парк – гр. Бургас.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 150,00 (сто и петдесет лева) лв. без вкл.  ДДС или 180,00 (сто и осемдесет лева) с вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 15,00 (петнадесет лева) лв. без вкл. ДДС или 18,00 (осемнадесет) с вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 540,00 (петстотин и четиридесет лева) лв. с вкл. ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена.

 

 1. Недвижим имот, представляващ зона „Н” с площ 50 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД до Гробищен парк – гр. Бургас.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 250,00 (двеста и петдесет лева) лв. без вкл. ДДС или 300,00 (триста лева) лв. с вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 25,00 (двадесет и пет лева) лв. без включен ДДС или 30,00 (тридесет) с вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 900,00 (деветстотин лева) лв. с вкл. ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена.

 

 1. Недвижим имот, представляващ площ за разполагане на „АБ Сима“ и депо – 1982 кв. м., обособена част от кариера „Банево”, кв. Банево, гр. Бургас в поземлен имот с №000023.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 5 948,00 (пет хиляди деветстотин четиридесет и осем лева) лв. без вкл. ДДС или 7 137,60 (седем хиляди стотридесет и седем  лева и шестдесет стотинки) лв. с вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 594,80 (петстотин деветдесет и четири лева и осемдесет стотинки) лв. без вкл. ДДС или 713,76 (седемстотин и тринадесет лева и седемдесет и шест стотинки) – вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 21 412,80 (двадесет и една хиляди четиристотин и дванадесет лева и осемдесет стотинки) лв. с вкл. ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена за обекта.

 

 1. Недвижим имот: апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.619.6.1.28 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, бул. Демокрация 164, вх. Б, ет. 5, ап. 13, застроен върху 55, 67 кв. м., ведно с прилежащо избено помещение от 4, 57 кв. м. към апартамента

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 99,40 (деветдесет и девет лева и четиридесет стотинки) лв. без вкл. ДДС или 119,28 (сто и единадесет лева и двадесет и осем стотинки) лв. с вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 9,94 (девет лева деветдесет и четири стотинки) лв. без вкл. ДДС или 11,93 (единадесет лева и деветдесет и три стотинки) – вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 357,84 (триста петдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки) лв. с вкл. ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена за обекта.

 

 1. Недвижим имот – помещение за извършване услуги за населението с площ от 40 кв. м., представляващ самостоятелно обособена част от партерното ниво на подблоково пространство от сграда с идентификатор 07079.608.47.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20:

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 200,00 (двеста лева) лв. без вкл. ДДС или 240,00 (двеста и четиридесет лева) лв. с вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 20,00 (двадесет лева) лв. без вкл. ДДС или 24,00 (двадесет и четири лева) – вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 720,00 (седемстотин и двадесет лева) лв. с вкл. ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена за обекта.

 

Търгът да се проведе на 05.07.2022 г. от 10:00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20.

 

 1. Определям следните параметри за провеждане на търга:
 2. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521, ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 3. Преди сключване на договора за наем, кандидатът внасядепозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора в посочения размер по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД.
 4. Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура за всеки отделен обект може да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД,BG 74 UBBS 8888 1000 888521,  ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, в срок до 16:00 часа на 04.07.2022 г.
 5. Преди сключване на договора за наем, участникът представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
 6. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2026г. включително.
 7. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга:1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2026 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед,  за наличие или липса на задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;
 8. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 12:00 часа на 04.07.2022г. включително, срещу сумата от 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 9. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часав  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 16:00 часа на 04.07.2022 г.

 1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 0886502550.
 2. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 19.07.2022г. от 10:00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. Иван Богоров 20 при условия съгласно действащата нормативна уредба.
 3. Крайният срок за подаване на документи за участие в повторния търг– 16:00 часа на 18.07.2022 г., акрайният срок за закупуване на документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на 18.07.2022г. Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван до 16:00 часа на 18.07.2022г. след предварително записване на тел. 0886502550.

 

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочения недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица (схема) на самостоятелните обекти;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.