СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 4 години

С Решение №4/07.02.2017г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот,  Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.3.44.2 по КККР на гр. Бургас, представляващ обособена част (сутерен) от двуетажна масивна сграда „Кафе – клуб на спортиста“, с административен адрес: гр. Бургас, ул. Парк езеро, със застроена площ на обекта от 326,00 (триста двадесет и шест) кв.м.

 Търгът да се проведе на 24.02.2017 г. от 10:00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20.

 Търгът ще бъде проведен при следните параметри:

 1. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на4 890,00 (четири хиляди осемстотин и деветдесет лева) лв. с включен ДДС.
 2. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД при „СИБАНК“ ЕАД, ВIС: BUIBBGSF, с/ка IВАN: BG 63 BUIB 9888 1046 8464 00, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 3. Определям депозит за гаранция за стриктно изпълнение на договора както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена за обекта.
 4. Преди сключване на договора за наем, участникът представя в оригинал Удостоверения за липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
 5. Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 14 670,00(четиринадесет хиляди шестстотин и седемдесет лева) лв. с включен ДДС може да бъде заплатен по банкова сметка  на „Благоустройствени строежи” ЕООД, при „СИБАНК“ ЕАД,  ВIС: BUIBBGSF, с/ка IВАN: BG 63 BUIB 9888 1046 8464 00  или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, в срок до 16:00 часа на 23.02.2017 г.
 6. Стъпка за наддаване в размер на – 489,00(четиристотин осемдесет и девет лева) лв. с включен ДДС.
 7. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2020г. включително.
 8. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга:1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2020 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед,  за наличие или липса на задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура; 

 

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочения недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

 1. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до16:00 часа на 23.02.2017г. включително, срещу сумата от 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 2. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часав  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 16:00 часа на 23.02.2017 г.

 1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813 224.
 2. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на07.03.2017г. от 10:00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. Иван Богоров 20 при условия съгласно действащата нормативна уредба.
 3. Крайният срок за подаване на документи за участие в повторния търг– 16:00 часа на06.03.2017 г., а крайният срок за закупуване на документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на 06.03.2017г. Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван до 16:00 часа на 06.03.2017г. след предварително записване на тел. 056/813 224.

Утвърдена е  тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочения недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

 

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.