СЪОБЩЕНИЕ КОНКУРС ЗА ОДИТОР

СЪОБЩЕНИЕ КОНКУРС ЗА ОДИТОР

Всички
Всички
Публикувана преди 11 месеца

съобщение

 

В изпълнение на заповед № 23/03.08.2023г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД  и на Решение по т.41 /Протокол №39/28.06.2022г. Общински съвет Бурга е открита процедура по „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети 2023г. на “Благоустройствени строежи” ЕООД, взето е  следното

 

Решение:

 

  1. За възлагане на услуга чрез отправяне на Покана и обява за набиране на оферти за услуга с предмет: „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2023г. на “Благоустройствени строежи” ЕООД.
  2. Утвърждавам:

– покана за набиране на оферти;

3.Назначавам комисия в състав:

3.1. Николай Димитров – представител на “Благоустройствени строежи” ЕООД

3.2. Даниел Борисов – правоспособен юрист

Оценяването на постъпилите оферти да бъде по критерий „най-ниска цена” на общата сума на одита, предмет на услугата.

  1. Определя минимални условия, на които да отговарят кандидатите, както следва:

4.1. Кандидатите да са със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от  Закона за независимия финансов одит. Доказва се: Копие на Удостоверение от Института на дипломираните експерт- счетоводители, заверено от кандидата.

4.2. Кандидатите да притежават минимален одиторски стаж от 5 (пет) години. Доказва се: Автобиография на участника придружена от копие на трудова и/или служебна книжка, заверена заверени от участника;

4.3. Кандидатите да са изпълнили през последните три финансови години минимум два договора с предмет „Независим финансов одит”, на дружества, със сходен предмет на дейност на дружеството, за което се кандидатства. Доказва се: Представят списък на основните договори за извършен одит на предприятия, с посочване на информация за сумите на активите, численост на персонала, през последните три години, включително стойности, дати и получатели, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение. Референциите се представят в заверени от участника копия.

Ако кандидатът е специализирано одиторско предприятие (дружество) – следва да представи доказателства т.4.1. и 4.2. за  регистрирания одитор, който пряко ще извършва услугата;

  1. Изисквания към предлагата цена, начина на плащане и място на изпълнение на услугата:

5.1. Кандидатите трябва да представят ценова оферта, с включени всички разходи, свързани с одита.

Ценовата оферта трябва да има минимум следното съдържание:

  • – работни часове за проверка и заверка на одита;
  • – цена за 1 час проверка;
  • – обща сума на одита;
  • – допълнителни услуги от одитора, без да се увеличава цената на одита.

         забележка: Всички документи към офертата да са подписани от законно представляващия участника и подпечатани.

6.2. Начин на плащане- по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка, с срок от 30 дни от датата на предаване на одитния доклад и представяне на фактура.

6.3. Срок за изпълнение и място на изпълнение:

– за изготвяне и предаване на одиторския доклад за годишния финансов отчет за 2023г., срокът е до 31.03.2024г.

Мястото за изпълнение е сградата на “Благоустройствени строежи” ЕООД, с административен адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, ет.2.

  1. Указвам следния ред и срок за подаване на оферти за кандидатстване:

7.1.Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата страна на процедурата за избор на одитор/ одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети и името на кандидата, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с оферта.

7.2. Пликът с офертата се подава до 16:00 часа на 10.08.2023г. в деловодството на “Благоустройствени строежи” ЕООД, с административен адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, ет.2, стая 4. Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок няма да бъдат приемани. Офертите на кандидатите, чиито технически предложения не отговарят на настоящите условия няма да бъдат класирани.

 

Особености

КатегорияОбяви за работа, Обяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.