СЪОБЩЕНИЕ КОНКУРС

СЪОБЩЕНИЕ КОНКУРС

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 1 година

С Решение №38/31.08.2020г.на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.28 по Протокол №12/28.07.2020г. на Общински съвет-Бургас е открита процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД при следните параметри за провеждане на конкурса:

Обект:  Сграда за обществено хранене (бистро „Воденицата”) с идентификатор 07079.618.3.16 по КККР на гр. Бургас, находящ се в „Приморски парк”, гр. Бургас с площ 472 кв.м., състоящ се от масивна сграда и склад с площ  от 92 кв. м.  и организирана търговска площ от  380 кв. м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.

          I.Начална конкурсна цена на годишния наем в размер на 72 480,00 лв. (седемдесет и две хиляди четиристотин и осемдесет лева), с ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 7 248,00 лв. (седемхиляди двеста четиридесет и    осем), върху годишната наемна цена

Определям размер на депозита за участие в конкурсната процедура в размер от 18 120,00 (осемнадесет  хиляди сто и двадесет) лева.

Конкурса ще се проведе на 30.09.2020 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

     Конкурсът ще бъде проведен при следните параметри:

1.Определеният размер на депозита за участие в конкурса за обекта следва да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, при „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, с/ка IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521,  ВIС: UBBSBGSF, в срок до  28.09.2020 г.

2.Определям цена на тръжна документация в размер на 110,00 лв. /сто и десет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търга се закупува всеки работен ден до 12:00 часа на 28.09.2020г., включително.

3.Заявления за участие в конкурса /след закупуване на конкурсна документация/  се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 8:30 до  17:30 часа  в  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за приемане на заявления за участие в конкурса – 16:00 часа на 28.09.2020 г.

Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813 226.

 

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.

В  случай, че  кандидатът  участва  чрез  пълномощник, същият  следва  да  представи  изрично  нотариално  заверено  пълномощно в оригинал.

III. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка

Офертите на участниците ще се оценяват по метода  – икономически най-изгодното предложение, като класирането ще се извърши на база следните критерии:

  1. К1 – Цена (годишна наемна цена, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават от 1 до 60 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

 

К1 =  Ц (участник)     х 100,

Ц (максимална)

 

където Ц(участник) е предложената от кандидата цена, а Ц(максимална) е най–високата предложена цена.

Тежест на критерия: N1=0,6

           

  1. К2 – оценка на идейния проект за визия на обектите, придружен с обяснителна записка, съдържаща визуализация и детайлно описание с представяне на модел и материали по обзавеждането.

Кандидатите получават от 1 до 40 точки.

Визията на обекта трябва да кореспондира и да в синхрон с облика на Приморски парк на гр. Бургас. Визията на обекта не трябва да се откроява, а да се вписва в цялостната концепция на парка, тъй като част от него- „Историческото ядро“ е паметник на културата. Представената визия на заведението и пространството около него, умело трябва да се вписват в концепцията на Морското градина и да създават усещане за цялост.

Оценяването се извършва от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти с тайно гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оценка от 1 до 40 точки и  поставя оценката си в плик, без да посочва името си. Оценките се сумират и сборът им се разделя на броя на членовете на комисията, като полученото частно представлява оценката за съответния проект.

 

Тежест на критерия N2=0,4

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

К=К1хN12хN2

На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К.

При равен брой точки, се провежда таен търг, между участниците получили еднакъв брой точки, като всеки участник поставя в плик наддавателно предложение, в което посочва предлаганата от него наемна цена.

 

  • IVПреди сключване на договора за наем, кандидатът следва да внесе гаранция за стриктно изпълнение на договора в трикратен размер на достигнатата на конкурса месечна наемна цена, побанкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД и представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.