СЪОБЩЕНИЕ ТЪРГ

СЪОБЩЕНИЕ ТЪРГ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 7 месеца

С Решение №09/06.04.2023 г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита Процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД, за обособяване на ателиета и кабинети за образователна и творческа дейност и предоставяне на свързани с тях услуги за срок от 3 /три/ години:

 

 1. Недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда с обща площ от 309 кв. м. с идентификатор 07079.618.3.29, съгласно КККР на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, Приморски парк, в района до Летния театър, в близост до фонтана, която да се ползва за ателиета и кабинети за образователна и творческа дейност.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 630,36 лв. / шестстотин  и тридесет лева и 0,36ст./ с включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 31,52 лв. / тридесет и един лева и 0,52ст./, c включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 630,36 лв. / шестстотин  и тридесет лева и 0,36ст./ с включен ДДС

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: еднократния размер на достигната месечна наемна цена.

Търгът да се проведе на 12.05.2023 г. от 10.30 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. „Иван Богоров” № 20 в гр. Бургас.

Определям следните параметри за провеждане на търга:

 1. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521, ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 2. Преди сключване на договора за наем, кандидатът внася депозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора в посочения размер побанкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД.
 3. Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура за всеки отделен обект може да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, BG 74 UBBS 8888 1000 888521,  ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, в срок до 16:00 часа на 11.05.2023 г.
 4. Преди сключване на договора за наем, участникът представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
 5. Изисквания към кандидатите: 1. Да са юридически лица, които развиват дейност като образователни или културни институции; 2. Да няма парични задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. Да не е предвидено прекратяване на кандидата в срок до 2026г. включително.
 6. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга:1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът е образователна и/или културна институция – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2026 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед,  за наличие или липса на задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;
 7. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 12:00 часа на 11.05.2023г. включително, срещу сумата от 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 8. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часав  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 16:00 часа на 11.05.2023 г.

 1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813226.
 2. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 26.05.2023г. от 10:00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. Иван Богоров 20 при условия съгласно действащата нормативна уредба.
 3. Крайният срок за подаване на документи за участие в повторния търг– 16:00 часа на 25.05.2023 г., акрайният срок за закупуване на документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на25.05.2023г. Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван до 12:00 часа на 25.05.2023г. след предварително записване на тел. 056/813226.

Утвърдена е  тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочените недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.