СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 2 месеца

С Решение №40/24.11.2022г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижими имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД за следните обекти при следните параметри за провеждане на търга:

 1. 1Недвижим имот, представляващ стая 5, зона „Д” закрита площ 20 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100,00 (сто лева) лв. без вкл. ДДС или 120,00 (сто и двадесет лева) лв. с вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 10,00 (десет лева) лв. без вкл. ДДС или 12,00 (дванадесет лева) – вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 360,00 (триста и шестдесет лева) лв.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена за обекта.

 1. 2. Недвижим имот: апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 07079.619.7.1.30 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, бул. Демокрация 166, вх. Б, ет. 5, ап. 15, застроен върху 51, 82 кв. м., ведно с прилежащо избено помещение от 4, 57 кв. м.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 128,57 (сто двадесет и осем лева и 0,57ст.) лв. без вкл. ДДС или 154,28 (сто петдесет и четири лева и 0,28ст.) лв. с вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 12,86 (дванадесет лева и 0,86ст.) лв. без вкл. ДДС или 15,43 (петнадесет лева и 0,43ст.) – вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 462,84 (четиристотин шестдесет и два лева и 0,84ст.) лв.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена за обекта.

 

Търгът да се проведе на 14.12.2022г. от 10.30 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20.

Търгът ще бъде проведен при следните параметри:

 1. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, IВАN:BG 74 UBBS 8888 1000 888521,  ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 2. Преди сключване на договора за наем, кандидатът внася депозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора в посочения размер побанкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД.
 3. Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура за всеки отделен обект може да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, IВАN:BG 74 UBBS 8888 1000 888521,  ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, в срок до 16:00 часа на 12.12.2022 г.
 4. Преди сключване на договора за наем, участникът представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
 5. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2026г. включително.
 6. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга:1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2026 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед,  за наличие или липса на задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;
 7. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 12:00 часа на 12.12.2022г., срещу сумата от 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 8. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часав  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 16:00 часа на 12.12.2022 г.

 1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 0886502550.

Утвърдена е  тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочените недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица /схема/;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.