СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 4 седмици

С Решение № 04/20.02.2023г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижими имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД при следните параметри за провеждане на търга:

 • Недвижим имот, представляващ зона „А” с обща закрита площ от 100 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 600,00 (шестстотин) лв. с ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 60,00 (шестдесет) лв. с ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 1 800,00 (хиляда и осемстотин) лв.с ДДС.

 1. Недвижим имот, представляващ зона „Б” с обща закрита площ от 100 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 600,00 (шестстотин) лв. с ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 60,00 (шестдесет) лв. с ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 1 800,00 (хиляда и осемстотин) лв.с ДДС.

 1. Недвижим имот, представляващ зона „В” с обща закрита площ от 100 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 600,00 (шестстотин) лв. с ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 60,00 (шестдесет) лв. с ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 1 800,00 (хиляда и осемстотин) лв.с ДДС.

 1. Недвижим имот, представляващ зона „Г”, стая 1 с обща закрита площ от 30 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 180,00 (сто и осемдесет лева) лв. с ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 18,00 (осемнадесет лева) лв. с ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 540,00 (петстотин и четиридесет лева) лв. с ДДС.

 1. Недвижим имот, представляващ зона „Ж” с обща закрита площ от 144 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 864,00 (осемстотин шестдесет и четири) лв. с ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 86,40 (осемдесет и шест 0,40) лв. с ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 2 592,00 (две хиляди петстотин  деветдесет и два) лв. с ДДС.

 1. Недвижим имот, представляващ зона „З” с обща закрита площ от 96 кв. м., обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 576,00 (петстотин седемдесет и шест) лв. с ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 57,60 (петдесет и седем 0,60) лв. с ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 1 728,00 (хиляда седемстотин  двадесет и осем) лв. с ДДС.

 1. Недвижим имот, представляващ зона „И” с открита площ от 21,00 кв.м.,обособена част от Стопански двор на „Благоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 12,60 (дванадесет и 0,60) лв. с ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 1,26 (един и 0,26) лв. с ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 37,80 (тридесет и седем и 0,80) лв. с ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договорите за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена

Търгът да се проведе на 21.03.2023 г. от 10:00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20.

 

Определям следните параметри за провеждане на търга:

 

 1. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД – IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521, ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС,в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 2. Преди сключване на договора за наем, кандидатът внася депозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора в посочения размер побанкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД.
 3. Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура за всеки отделен обект може да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД,

IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521

ВIС: UBBSBGSF

БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС

или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, в срок до 16:00 часа на 17.03.2023 г.

 1. Преди сключване на договора за наем, участникът представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
 2. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2026г. включително.
 3. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга:1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2026 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед,  за наличие или липса на задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;
 4. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 12:00 часа на 17.03.2023 г. включително, срещу сумата от 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 5. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часав  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 16:00 часа на 17.03.2023 г.

 1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813 226.

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочения недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица (схема) на самостоятелните обекти;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.