СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

В изпълнение на Решение по т.23 по Протокол №54/06.02.2019г. на Общински съвет-Бургас и на основание чл. 18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, във връзка с чл. 61 и чл. 69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Решение №39/12.08.2019г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на недвижими имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД за следните обекти при следните параметри за провеждане на търга:

 

 1. Обект №1: Сграда за обществено хранене (ресторант „Бургаски вечери“) с идентификатор 07079.618.3.28 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, в района до Летния театър, в близост до фонтана с площ от 505,00 кв.м., състояща се от сграда и склад с площ от 62,00 кв.м. и организирана търговска площ от 443 кв.м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 7 575,00 лв. (седем хиляди петстотин седемдесет и пет лева)лв. без вкл.  ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 757,00 лв. (седемстотин петдесет и седем лева)лв. без вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 22 725,00 лв. (двадесет и две хиляди седемстотин двадесет и пет лева) без включен ДДС или от 27 270,00 лв. (двадесет и седем хиляди двеста и седемдесет лева) с включен ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена.

 

 1. Обект №2: Едноетажна административна сграда (Дискотека „Плаза“) с идентификатор 07079.618.3.29 по КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас с площ от 309 кв.м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 4 635,00 лв. (четири хиляди шестстотин тридесет и пет лева) лв. без вкл.  ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на –463,00 лв. (четиристотин шестдесет и три лева)лв. без вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 13 905,00 лв. (тринадесет хиляди деветстотин и пет лева) без включен ДДС или от 16 686,00 лв. (шестнадесет хиляди шестстотин осемдесет и шест лева) с включен ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена.

 

 1. Обект №3: Сграда за обществено хранене (бистро „Воденицата”) с идентификатор 07079.618.3.16 по КККР на гр. Бургас, находящ се в „Приморски парк”, гр. Бургас с площ 472 кв. м., състоящ се от масивна сграда и склад с площ  от 92 кв. м.  и организирана търговска площ от  380 кв. м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.

Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 7 080,00 лв. (седем хиляди и осемдесет лева)лв. без вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 708,00 лв. (седемстотин и осем лева) лв. без вкл. ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 21 240,00 лв. (двадесет и една хиляди двеста и четиридесет лева) без включен ДДС или от 25 488,00 лв. (двадесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева) с включен ДДС.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена.

 

Търгът да се проведе на 11.09.2019 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. Александровска 26, ет.1.

 

 1. Определям следните параметри за провеждане на търга:
 2. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД при„ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, с/ка IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521,  ВIС: UBBSBGSF, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 3. Преди сключване на договора за наем, кандидатът внася депозита за гаранция за стриктно изпълнение на договора в посочения размер побанкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД.
 4. Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура за всеки отделен обект може да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, при„ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, с/ка IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521,  ВIС: UBBSBGSF или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, в срок до  05.09.2019 г.
 5. Преди сключване на договора за наем, участникът представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
 6. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2025г. включително.
 7. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга:1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2025 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед,  за наличие или липса на задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-договор, съгласно документацията за участие в тръжната процедура;
 8. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 12:00 часа на 05.09.2019г. включително, срещу сумата от 110,00 лв. /сто и десет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 9. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часав  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за уча стие – 16:00 часа на 05.09.2019 г.

 1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813 226.
 2. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 27.09.2019г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. Александровска 26, ет.1..
 3. Крайният срок за подаване на документи за участие в повторния търг– 16:00 часа на 26.09.2019 г., акрайният срок за закупуване на документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на 26.09.2019г. Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван до 16:00 часа на 25.09.2019г. след предварително записване на тел. 056/813 226.

 

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочения недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за наем;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.