СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

В изпълнение на Решение по т.23 по Протокол №54/06.02.2019г. на Общински съвет-Бургас и на основание чл. 18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, във връзка с чл. 61 и чл. 69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Решение №42/29.08.2019г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на недвижими имоти – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД за следните обекти при следните параметри за провеждане на търга:

1. Обект №1: Сграда за обществено хранене (ресторант „Бургаски вечери“) с идентификатор 07079.618.3.28 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, в района до Летния театър, в близост до фонтана с площ от 505,00 кв.м., състояща се от сграда и склад с площ от 62,00 кв.м. и организирана търговска площ от 443 кв.м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.
Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 7 575,00 лв. (седем хиляди петстотин седемдесет и пет лева)лв. без вкл. ДДС.
Стъпка за наддаване в размер на – 757,00 лв. (седемстотин петдесет и седем лева)лв. без вкл. ДДС.
Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 22 725,00 лв. (двадесет и две хиляди седемстотин двадесет и пет лева) без включен ДДС или от 27 270,00 лв. (двадесет и седем хиляди двеста и седемдесет лева) с включен ДДС.
Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена.

2. Обект №2: Едноетажна административна сграда (Дискотека „Плаза“) с идентификатор 07079.618.3.29 по КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас с площ от 309 кв.м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.
Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 4 635,00 лв. (четири хиляди шестстотин тридесет и пет лева) лв. без вкл. ДДС.
Стъпка за наддаване в размер на –463,00 лв. (четиристотин шестдесет и три лева)лв. без вкл. ДДС.
Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 13 905,00 лв. (тринадесет хиляди деветстотин и пет лева) без включен ДДС или от 16 686,00 лв. (шестнадесет хиляди шестстотин осемдесет и шест лева) с включен ДДС.
Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена.

3. Обект №3: Сграда за обществено хранене (бистро „Воденицата”) с идентификатор 07079.618.3.16 по КККР на гр. Бургас, находящ се в „Приморски парк”, гр. Бургас с площ 472 кв. м., състоящ се от масивна сграда и склад с площ  от 92 кв. м.  и организирана търговска площ от  380 кв. м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.
Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 7 080,00 лв. (седем хиляди и осемдесет лева)лв. без вкл. ДДС.
Стъпка за наддаване в размер на – 708,00 лв. (седемстотин и осем лева) лв. без вкл. ДДС.
Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 21 240,00 лв. (двадесет и една хиляди двеста и четиридесет лева) без включен ДДС или от 25 488,00 лв. (двадесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева) с включен ДДС.
Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена.

Търгът да се проведе на 18.09.2019 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

II. Определям следните параметри за провеждане на търга:
Преди сключване на договора за наем, кандидатът следва да внесе гаранция за стриктно изпълнение на договора в трикратен размер на достигнатата на търга месечна наемна цена, по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД.
III. Утвърждавам тръжна документация, както следва: образец на заявление за участие в търга;скица; тръжни условия и необходими документи; проект на договор за наем; образец на декларация за оглед; образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД; образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас; образец на декларация за липса на задължения към Държавата.
Търгът да се проведе на 18.09.2019 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.
Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура за всеки отделен обект следва да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, при „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, с/ка IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521, ВIС: UBBSBGSF или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, в срок до  17.09.2019 г.
Определям цена на тръжна документация в размер на 110,00 лв. /сто и десет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
Документацията за участие в търга се закупува всеки работен ден до 12:00 часа на 17.09.2019г., включително.
Заявления за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа  в  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.
Краен срок за приемане на заявления за участие в търга – 16:00 часа на 17.09.2019 г.
Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813 226.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 25.09.2019г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. Александровска 26, ет.1.
Крайният срок за подаване на документи за участие в повторния търг – 16:00 часа на 24.09.2019 г., а крайният срок за закупуване на документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на 24.09.2019г. Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван до 16:00 часа на 23.09.2019г. след предварително записване на тел. 056/813 226.

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в търга за отдаване под наем на посочения недвижим имот, както следва:
– образец на заявление за участие в търга;
– скица;
– тръжни условия и необходими документи;
– проект на договор за наем;
– образец на декларация за оглед;
– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;
– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;
– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.