СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 7 месеца

С Решение № 22/15.07.2022г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.25 по Протокол № 20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. на Общински съвет-Бургас е открита Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ- трошачка челюстна СМД-111 /употребявана и в лошо техническо състояние/, собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД при следните параметри за провеждане на конкурса:

 1. Начална тръжна цена в размер на 68 777,00(шестдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем лева) лв. с включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 6 877,70 (шест хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и седемдесет стотинки) лв. с включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 6 877,70 (шест хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и седемдесет стотинки) лв. с включен ДДС.

        

       Търга ще се проведе на 03.08.2022г. от 10.00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Търгът ще бъде проведен при следните параметри:

 1. Начин на плащане – Купувачът заплаща предложената цена в срок до 5 (пет) работни дни от датата на подписване на договора. Заплащането може да бъде извършено по сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, IBAN: BG74UBBS88881000888521, BIC: UBBSBGSF при банка ОББ КЛОН БУРГАС

Вещта се предава на купувача след плащане на цената, за което се съставя приемо-предавателен протокол.

 1.  Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура може да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД, IBAN: BG74UBBS88881000888521, BIC: UBBSBGSF при банка ОББ КЛОН БУРГАС или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, в срокдо16:00 часа на 02.08.2022 г.
 2. Преди сключване на договора за продажба, участникът представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
 3. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Държвата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 4. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга: 1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед,  за наличие или липса на задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД
 5. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 12:00 часа на 02.08.2022г.включително, срещу сумата от 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 6. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часав  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 16:00 часа на 02.08.2022 г.

 1. Дата, място и час на провеждане на търга 03.08.2022г. от 10.00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.
 2. Оглед на може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813 226.
 3. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 17.08.2022г. от 10:00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. Иван Богоров 20 при условия съгласно действащата нормативна уредба.
 4. Крайният срок за подаване на документи за участие в повторния търг– 16:00 часа на16.08.2022г., а крайният срок за закупуване на докумeтация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на 16.08.2022г. Оглед, във връзка с повтория търг, може да бъде извършван до 12:00 часа на 16.08.2022г. след след предварително записване на тел. 056/813 226.

 

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.

В случай, че  кандидатът  участва  чрез  пълномощник, същият  следва  да  представи  изрично  нотариално  заверено  пълномощно в оригинал.

ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в търга, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– тръжни условия и необходими документи;

– проект на договор за продажба;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.