СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 месеца

С Решение №37/28.10.2022г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, в изпълнение на Решение по т.36 по Протокол №43/27.10.2022г на Общински съвет-Бургас и на основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, във връзка с чл. 61 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД при следните параметри за провеждане на търга:

 1. Недвижим имот, представляващ сгради /Почивна станция/ с обща застроена площ от 182,00 кв.м с идентификатори 39030.504.107.1 и 39030.504.107.2 по Кадастралната карта на гр. Котел, находяща се в УПИ VI, кв.10 по плана на вилна зона „Чукарите“, гр. Котел, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.

Начална тръжна цена в размер на – 39 099,00 (тридесет и девет хиляди и деветдесет и девет) с включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 3909,90 (три хиляди деветстотин и девет лв. и 0,90ст.) лв. с включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в размер от 3909,90 (три хиляди деветстотин и девет лв. и 0,90ст.) лв. с включен ДДС.

 

Търгът да се проведе на 25.11.2022г. от 10:00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20.

 

 1. Определям следните параметри за провеждане на търга:
 2. Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се заплаща изцяло по банковата сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521, ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на спечелилия търга.
 3. Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура за обекта може да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД,BG 74 UBBS 8888 1000 888521,  ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, в срок до 16:00 часа на 24.11.2022 г.
 4. Преди сключване на сделката за продажба, участникът представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
 5. Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен търговец, търговско дружество или кооперация, или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2026г. включително.
 6. Документи, които задължително следва да се съдържат в предложенията за участие в търга:1. Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на документи удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи и организации, за удостоверяване, че кандидатът: – не се намира в производство по несъстоятелност; – не е в производство по ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредителен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да бъде установено, че не е предвидено неговото прекратяване в срок до 2026 г. включително; 6. Подписани декларации /по образец/: – за извършен оглед,  за наличие или липса на задължения към Държавата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД;
 7. Тръжна документация ще се получава всеки работен ден до 12:00 часа на 24.11.2022г., срещу сумата от 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
 8. Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часав  административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 16:00 часа на 24.11.2022 г.

 1. Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на тел. 056/813226.
 2. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг  да се проведе на 09.12.2022г. от 10:00 часа, в административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, на ул. Иван Богоров 20 при условия съгласно действащата нормативна уредба.
 3. Крайният срок за подаване на документи за участие в повторния търг– 16:00 часа на 08.12.2022 г., акрайният срок за закупуване на документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на 08.12.2022г. Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван до 16:00 часа на 08.12.2022г. след предварително записване на тел. 056/813226.

 

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в търга за продажба на посочения недвижим имот, както следва:

– образец на заявление за участие в търга;

– скица (схема) на самостоятелните обекти;

– тръжни условия и необходими документи;

– образец на декларация за оглед;

– образец на декларация за липса на задължения към „Благоустройствени строежи” ЕООД;

– образец на декларация за липса на задължения към Община Бургас;

– образец на декларация за липса на задължения към Държавата;

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.