СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 4 години

СЪОБЩЕНИЕ

С мое Решение №13/22.02.2017г. е прекратена откритата процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за недвижим имот – самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.3.44.2 по КККР на гр. Бургас, представляващ обособена част (сутерен) от двуетажна масивна сграда „Кафе – клуб на спортиста“, с административен адрес: гр. Бургас, ул. Парк езеро.
Внесените суми за закупуване на тръжна документация за участие в процедурата и внесените депозити за участие в процедурата, ще бъдат възстановени на кандидатите.

Особености

КатегорияОбяви за търгове

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.